Ilmoittautuminen kotiäänestykseen kirkkovaltuuston vaalissa

Kirjoittaja Essi Torkkomäk… 02.11.2022 - 16:26:59

Liikuntarajoite ei ole este äänestämiselle. Seurakunta järjestää mahdollisuuden kotiäänestykseen.

 Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 4.11. klo 16 mennessä.

Oikeus äänestää ennakkoon kotona
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luette-
loon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioi-
keutettujen luetteloon. (KVJ 2:32)

Äänioikeutetun ei tarvitse esittää esimerkiksi lääkärintodistusta tai muuta tarkempaa sel-
vitystä kotiäänestyksen edellytyksien täyttymisestä. Henkilön itsensä tai hänen läheisensä
arvio tilanteesta on riittävä. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestäjän tulee vakuuttaa anta-
mansa tiedot oikeiksi lähetekirjeen allekirjoituksella. Omaishoitajalta ei myöskään edelly-
tetä ilmoittautumislomakkeessa annetun vakuutuksen lisäksi muuta selvitystä siitä, että
hän on kotiäänestykseen oikeutetun henkilön virallinen omaishoitaja.

Kotiäänestys voidaan lähtökohtaisesti toimittaa, vaikka seurakunnan äänioikeutettujen
luetteloon äänioikeutetuksi merkitty äänestäjä asuisi esimerkiksi naapuriseurakunnan
alueella sijaitsevassa hoitolaitoksessa

Tästä voi tulostaa lomakkeen kotiäänestykseen ilmoittautumisesta